Všeobecné obchodní podmínky ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. (dále jen VOP)

 (platné od 9.6.2017)

I.    Úvodní ustanovení

1.    Tyto VOP jsou, není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, nedílnou součástí smluv týkajících se účasti na vzdělávacích akcích pořádaných společností ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s., IČ 06107486, se sídlem Jablonského 640/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 68480 (dále jen „poskytovatel“).
2.    Smluvními stranami jsou poskytovatel a objednatel. 
3.    Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


II.    Přihláška a vznik smlouvy

1.    Přihláškou se rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný poskytovateli prostřednictvím internetových stránek www.narodni-regiony.cz nebo, www.i-erc.cz, eventuálně poštou na adresu ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s., Jablonského 640/2, Holešovice, 170 00 Praha 7. Výjimečně může poskytovatel přijmout objednávku učiněnou telefonicky na čísle 725 993 812 nebo e-mailem na adrese vzdelavani@i-erc.cz.
2.    Není-li uvedeno jinak, je nutné přihlásit se nejpozději 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce.
3.    Jednou přihláškou lze přihlásit více účastníků.
4.    Přihláška se stává závaznou momentem odeslání.
5.    Přihlášky jsou přijímány a zpracovávány v pořadí, v jakém došly poskytovateli. Poskytovatel neprodleně informuje objednatele, pokud byla naplněna kapacita, pokud je na vzdělávací akci přihlášen příliš nízký počet účastníků, nebo pokud se z jiného vážného důvodu vzdělávací akce nekoná. Objednateli bude v tomto případě nabídnuta účast na jiné vzdělávací akci. V případě, že objednatel nebude s přesunutím souhlasit, poskytovatel mu vrátí účastnický poplatek.
6.    Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká odesláním potvrzení poskytovatelem objednateli.
7.    Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze za splnění zákonných předpokladů a pouze písemně.


III.    Zrušení přihlášky

1.    Přihláška může být objednatelem zrušena pouze písemně na adrese vzdelavani@i-erc.cz.
2.    Při zrušení přihlášky objednatelem 7. pracovní den přede dnem konání akce je objednatel povinen zaplatit 50 % účastnického poplatku. Při zrušení přihlášky objednatelem méně než 3 pracovní dny před konáním akce je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši. 

IV.    Cena a platební podmínky

1.    Odesláním přihlášky objednatel akceptuje smluvní cenu uvedenou v nabídce vzdělávací akce (účastnický poplatek).
2.    V případě více účastníků přihlášených jednou přihláškou je možná sleva.
3.    Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet uvedený v registračním formuláři. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden u vzdělávací akce.
4.    Účastnický poplatek v sobě zahrnuje DPH, pokud nejde o akreditované vzdělávací akce. Dále účastnický poplatek zahrnuje všechny vedlejší náklady poskytovatele, občerstvení a pití.
5.    Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce. Po předchozí domluvě je také možné zaplatit účastnický poplatek v hotovosti.
6.    Pokud chce objednatel vystavit zálohovou fakturu, musí o její vyhotovení požádat prostřednictvím pole „Poznámka“ v přihlášce. Fakturu je objednatel povinen zaplatit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce.
7.    Pokud není platba v den konání akce připsána na účet, je účastník vzdělávací akce povinen předložit potvrzení o bankovní převodu, nebo uhradit hotově. Poskytovatel akce si vyhrazuje právo nepřipustit účastníka na vzdělávací akci, pokud nebude účastnický poplatek v den konání vzdělávací akce připsán na bankovním účtu poskytovatele.
8.    Pokud nebude účastnický poplatek zaplacen včas, bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení

V.    Změny v organizaci vzdělávací akce

1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, o čemž bude objednatele neprodleně informovat.
2.    Objednatel má právo na vrácení celého účastnického poplatku, pokud zruší přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ho poskytovatel o změně termínu informoval. Při pozdějším zrušení přihlášky nemá objednatel na vrácení účastnického poplatku nárok. V tomto případě provede poskytovatel vrácení poplatku do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen.
3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu doby zahájení nebo ukončení semináře a prostor konání vzdělávací akce. Dále je povinen o změně účastníka informovat na kontakt uvedený v přihlášce objednatele nejpozději den před konáním akce. 
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora tak, aby splňoval odbornost pro lektorování příslušné vzdělávací akce.

VI.    Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

1.    Po absolvování vzdělávacího programu, který je akreditován, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Toto osvědčení se vydává na místě.

VII.    Vyloučení odpovědnosti
    
1.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.
2.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

VIII.    Ochrana osobních údajů

1.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a přihláškou zpracovávat pro marketingové a obchodní účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Objednatel může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat písemně na adrese vzdelavani@i-erc.cz.

IX.    Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou platné a účinné k 9.6.2017


 

 

 

=========================================================================

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. (dále jen VOP)

 (platné od 1.10.2016)

I.    Úvodní ustanovení

1.    Tyto VOP jsou, není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, nedílnou součástí smluv týkajících se účasti na vzdělávacích akcích pořádaných společností Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.., IČ 269 28 027, se sídlem Panská 316/13, 602 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou O 226 (dále jen „poskytovatel“).
2.    Smluvními stranami jsou poskytovatel a objednatel.
3.    Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


II.    Přihláška a vznik smlouvy

1.    Přihláškou se rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný poskytovateli prostřednictvím internetových stránek www.i-erc.cz, eventuálně poštou na adresu Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., Panská 13, 602 00 Brno. Výjimečně může poskytovatel přijmout objednávku učiněnou telefonicky na čísle 725 993 812 nebo e-mailem na adrese vzdelavani@i-erc.cz.
2.    Není-li uvedeno jinak, je nutné přihlásit se nejpozději 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce.
3.    Jednou přihláškou lze přihlásit více účastníků.
4.    Přihláška se stává závaznou momentem odeslání.
5.    Přihlášky jsou přijímány a zpracovávány v pořadí, v jakém došly poskytovateli. Poskytovatel neprodleně informuje objednatele, pokud byla naplněna kapacita, pokud je na vzdělávací akci přihlášen příliš nízký počet účastníků, nebo pokud se z jiného vážného důvodu vzdělávací akce nekoná. Objednateli bude v tomto případě nabídnuta účast na jiné vzdělávací akci. V případě, že objednatel nebude s přesunutím souhlasit, poskytovatel mu vrátí účastnický poplatek.
6.    Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká odesláním potvrzení poskytovatelem objednateli.
7.    Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze za splnění zákonných předpokladů a pouze písemně.


III.    Zrušení přihlášky

1.    Přihláška může být objednatelem zrušena pouze písemně na adrese vzdelavani@i-erc.cz.
2.    Při zrušení přihlášky objednatelem 7. pracovní den přede dnem konání akce je objednatel povinen zaplatit 50 % účastnického poplatku. Při zrušení přihlášky objednatelem méně než 3 pracovní dny před konáním akce je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši. 

IV.    Cena a platební podmínky

1.    Odesláním přihlášky objednatel akceptuje smluvní cenu uvedenou v nabídce vzdělávací akce (účastnický poplatek).
2.    V případě více účastníků přihlášených jednou přihláškou je možná sleva.
3.    Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet uvedený v registračním formuláři. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden u vzdělávací akce.
4.    Účastnický poplatek je bez DPH a  částka účastnického poplatku je konečná. Účastnický poplatek zahrnuje všechny vedlejší náklady poskytovatele, občerstvení a pití.
5.    Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce. Po předchozí domluvě je také možné zaplatit účastnický poplatek v hotovosti.
6.    Pokud chce objednatel vystavit zálohovou fakturu, musí o její vyhotovení požádat prostřednictvím pole „Poznámka“ v přihlášce. Fakturu je objednatel povinen zaplatit nejpozději 3 pracovní dny před konáním vzdělávací akce.
7.    Pokud není platba v den konání akce připsána na účet, je účastník vzdělávací akce povinen předložit potvrzení o bankovní převodu, nebo uhradit hotově. Poskytovatel akce si vyhrazuje právo nepřipustit účastníka na vzdělávací akci, pokud nebude účastnický poplatek v den konání vzdělávací akce připsán na bankovním účtu poskytovatele.
8.    Pokud nebude účastnický poplatek zaplacen včas, bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení

V.    Změny v organizaci vzdělávací akce

1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, o čemž bude objednatele neprodleně informovat.
2.    Objednatel má právo na vrácení celého účastnického poplatku, pokud zruší přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ho poskytovatel o změně termínu informoval. Při pozdějším zrušení přihlášky nemá objednatel na vrácení účastnického poplatku nárok. V tomto případě provede poskytovatel vrácení poplatku do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen.
3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu doby zahájení nebo ukončení semináře a prostor konání vzdělávací akce. Dále je povinen o změně účastníka informovat na kontakt uvedený v přihlášce objednatele nejpozději den před konáním akce. 
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora tak, aby splňoval odbornost pro lektorování příslušné vzdělávací akce.

VI.    Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

1.    Po absolvování vzdělávacího programu, který je akreditován, má každý účastník nárok na obdržení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Toto osvědčení se vydává na místě.

VII.    Vyloučení odpovědnosti
    
1.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.
2.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

VIII.    Ochrana osobních údajů

1.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a přihláškou zpracovávat pro marketingové a obchodní účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Objednatel může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat písemně na adrese vzdelavani@i-erc.cz.

IX.    Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou platné a účinné k 1.10.2016

 

=========================================================================