Jak získat maximum ze SPRSS / Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb/ (webinář)

event_img
Začátek:30.6.2020
Konec:31.8.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2004302
Č. akreditace:AK/PV-446/2017
Místo konání:WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Lektor:PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
Cena:1490 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1490 Kč

Místo konání

Kurz je v prostředí on-line a je možné jej sledovat kdykoliv a odkudkoliv.
 

 • Po připsání zaplacené částky na účet Vám obratem zašleme přístupové údaje do webináře. 
   
 • Přístup je platný do 31.12.2018, tzn. do této doby máte čas na absolvování celého webináře. 
   
 • V průběhu absolvování všech částí webináře Vám bude k dispozici pro případné online konzultace a podporu  i  lektor  PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
   

Jedná se o akreditovaný vzdělávací program  - akreditace MV ČR. Vzdělávacímu programu byla přidělena tato čísla akreditace:

 • AK/PV-446/2017 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-249/2017 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.
 

O lektorovi

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. - Ředitel PTL, s.r.o., od roku 2002 poradce v oblasti EU dotací, zpracovatel projektů, konzultant, projektový manažer, finanční manažer pro různé organizace. Evaluátor v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, hodnotitel v OPPI, certifikovaný facilitátor, dlouholetý spolupracovník Centra regionů. PRAXE V DOTAČNÍM PORADENSTVÍ: více jak sto zpracovaných projektů, získány dotace v celkovém objemu cca 1 mld. Kč, podíl na realizaci desítek projektů. Pravidelně publikuje o dotační problematice na: www.policy.eu. PRAXE VE VZDÉLÁVÁNÍ: Lektor mnoha krátkodobých i dlouhodobých kurzů v oblasti strukturálních fondů pro projektové manažery i pracovníky samosprávy. Školitel pracovníků ministerstev na téma evaluace projektů a programů. Praxe ve VŠ výuce na FSV UK.

 

Všechny předměty webináře bude lektorovat PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., který má dlouhodobé zkušenosti v oblasti strategického plánování. Je absolventem oboru veřejná a sociální politika Fakulty sociálních věd UK, kde obhájil rigorózní i disertační práce na projekty související se strategickým plánováním na regionální úrovni. Má certifikát „Metodika přípravy veřejných strategií.“, který vydal: Ernst & Young a Ministerstvo financí ČR.


 

Co se naučíte

Cílem tohoto programu je pomoci odpovědným pracovníkům (odbory sociálních věcí apod.) připravit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který bude splňovat veškeré náležitosti odborně zpracovaného strategického plánu v souladu s metodikou ministerstva financí na tvorbu veřejných strategií.

Kromě důrazu na jednotné metodické zpracování strategického plánu kurz přináší praktický pohled na následnou využitelnost zpracovaného dokumentu.


Videoupoutávka na webinář:  

 

Proč je dobré se zúčastnit

Tento výukový program využívá distanční formu vzdělávání a to formou moderního prostředí.e-learningového prostředí. Výhodou této formy je odstranění cestovních nákladů účastníků a účastnic a možnost absolvovat celý program po částech, v menších blocích, dle individuálních možností každého účastníka/ce.

Jednotlivé lekce jsou tvořeny formou videí, kde lektor představuje probíranou látku daného předmětu. Využívány jsou také ppt prezentace (podklad jednotlivých videí), které si mohou účastníci/ce stáhnout na svůj počítač a používat je zároveň se sledováním videa a také pak následně formou samostudia či při využití na vlastní tvorbě strategie.

Výukový program využívá všech možnosti e-learningového prostředí a v některých lekcích jsou tak využívány odkazy na externí zdroje dostupné na jiných serverech. Např. dokumenty MPSV, MF a další státních institucí, materiály na webech krajů a obcí a dalších organizací.
 

Časový harmonogram

Jedná se o webinář - tzn. distančně přednášený vzdělávací program formou e-learningového kurzu. Tento kurz je složen z deseti video lekcí (nahrávka lektora), které jsou doplněny o odpovídající elektronické dokumenty a odkazy na další internetové zdroje (např. plná znění zákonů, dokumenty jednotlivých ministerstev a dalších institucí).

Na konci každé lekce je připojen krátký test, který pomáhá studentům uvědomit si základní sdělení z dané lekce. Kromě tohoto testu je součástí každé lekce úkol, který souvisí s tvorbou SPRSS. Pokud účastník/účastnice kurzu právě pracuje na přípravě SPRSS, kurz ho/ji postupně nenásilně vede po jednotlivých etapách zpracování tohoto dokumentu a na konci kurzu bude výsledkem profesionálně zpracovaný strategický materiál.

____________________

Použitá videa mají délku 10 až 20 minut, celkem se tak jedná o cca 3 vyučovací hodiny videí. Program obsahuje též odkazy na další materiály k samostudiu, testy a úkoly pro vlastní zpracování, na které pak lektor po jejich vypracování poskytne zpětnou vazbu, a které zaberou průměrnému účastníkovi kurzu dalších celkem 8 vyučovacích hodin

Celkem tak výukový program zahrnuje 11 vyučovacích hodin po 45 minutách vlastního výukového materiálu

____________________

Koncepce kurzu tvoří posloupnou logickou strukturu a jednotlivé lekce (předměty) by měly být absolvovány postupně za sebou v pořadí uvedeném v sekci VII tohoto formuláře. V tomto pořadí jsou předměty dostupné i v e-learningovém prostředí. Pokud však některý účastník kurzu bude z důvodu aktuálních potřeb pořadí předmětů přeskakovat, není to zásadní újma a je možné se k vynechaným lekcím kdykoliv vrátit.

E-learningový systém automaticky zaznamenává průchod účastníka jednotlivými lekcemi a osvědčení bude vydáno pouze těm, kteří absolvují minimálně 90 % ze všech dostupných lekcí.
 

Osnova

Obsah webináře:

 1. Co je to SPRSS a jak tento kurz může pomoci při jeho tvorbě.
 2. Možné přístupy k tvorbě SPRSS aneb neexistuje jen jedna cesta.
 3. Tvorba strategického plánu dle metodiky ministerstva financí.
 4. Přípravné práce – trocha administrativy může být přínosem. 
 5. Jak na zjišťování potřeb s ohledem na aktuální možnosti.
 6. Stanovení strategických cílů není práce u zeleného stolu.
 7. Kdo to všechno sepíše aneb méně je někdy více.
 8. Proč se nebát plánování měřitelných úkolů?
 9. Jak vyčíslit náklady a kde na ně vzít.
 10. Ať se neztratí hlavní záměr.

 

1. Co je to SPRSS a jak tento kurz může pomoci při jeho tvorbě.

Bude vysvětleno, co to je středně dobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), k čemu slouží a proč se zpracovává. Zákonné povinnosti krajů a doporučená aktivita obcí. Tyto informace budou připomenutím pro ty, kteří/ré mají tuto činnosti v gesci, pro pracovníky mimo odbory sociálních služeb se bude jednat o vysvětlení základního zaměření tohoto kurzu.

Dále bude obsahem této lekce popis strukturu kurzu, vysvětlení fungování e-learningového prostředí, způsob práce při plnění úkolů a možnosti komunikace s lektorem.

Pro ty, kteří/ré nespadají do primární cílové skupiny, bude ukázáno, jak je možné s kurzem pracovat při tvorbě jiných strategických dokumentů kromě SPRSS.

 

2. Možné přístupy k tvorbě SPRSS aneb neexistuje jen jedna cesta.

Bude vysvětleno proč kurz využívá jako stěžejní vodítko metodiku přípravy veřejných strategií z roku 2012 zpracovanou ministerstvem financí. Tato poměrně rozsáhlá metodika bude aplikována v přiměřeném rozsahu. Budou též zmíněny další obvyklé přístupy tvorby strategických dokumentů s jejich plusy a mínusy. Zpracování na klíč externí agenturou, práce od stolu bez jasného metodického postupu, kopírování jiné již existují strategie.

Součástí lekce budou odkazy na vybrané veřejné dostupné strategické dokumenty krajů a obcí, které mohou sloužit jako příklad vhodně zpracovaných strategických materiálů. Připojen bude také logický rámec tvorby strategie.

 

3. Tvorba strategického plánu dle metodiky ministerstva financí.

Tato lekce stručně vysvětlí jednotlivé fáze tvorby veřejných strategií dle této metodiky.

Jednotlivé kroky budou představeny na příkladu tvorby národní strategie rozvoje sociálních služeb (NSRSS), která byla tvořena dle této metodiky a na jejíž tvorbě se autor tohoto kurzu aktivně podílel.

Součástí lekce bude kompletní znění celé metodiky včetně jejich příloh ke stažení účastníky a účastnicemi kurzu.

 

4. Přípravné práce – trocha administrativy může být přínosem. 

Účastníci a účastnice dostanou konkrétní náměty na kroky, které je vhodné v jejich úřadech provést, aby tvorba SPRSS či jiného strategického dokumentu byla vhodně ukotvena, aby byl jasně ustanoven rámec strategie a sestaven zpracovatelský tým s odpovídajícími kompetencemi.

Součástí této lekce bude i návod, jak nastavit základní parametry postupu tvorby strategie (nastavení projektu). Začátek a konec prací, důležité milníky na cestě, rozpočet na zpracování dokumentu, způsob práce atd.

Součástí lekce budou vlastní šablony autora týkající se projektového nastavení. Grantův diagram apod.  

 

5. Jak na zjišťování potřeb s ohledem na aktuální možnosti.

Velmi část bývá analytická část strategických dokumentů zahlcena množství nepodstatných údajů. Někdy obsahuje dokonce údaje zjištěné pochybnými metodami a na základě takovýchto nedůvěryhodných dat jsou pak činěna strategická rozhodnutí.

V této lekci budou vysvětleny rozdíly mezi kvalifikovaným odhadem, anketou a vědecky prováděným šetřením či výzkumem. Bude vysvětlen rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním šetřením s konkrétními příklady, kdy je který přístup vhodnější.

Lektor se na problematiku nedívá pouze z akademického pohledu, ale na základě vlastních zkušeností z tvorby různých strategických dokumentů na krajské, regionální a obecní úrovni ukazuje praktické postupy realizované na obecní a městské úrovni s omezenými personálními a finančními možnostmi.

Součástí lekce budou odkazy na podrobnější metodické materiály týkající se využití různých výzkumných metod na zjišťování potřeb cílových skupin.

 

6. Stanovení strategických cílů není práce u zeleného stolu.

Jedná se o zásadní část každého strategického dokumentu, která musí vycházet z kvalitně zpracované předchozí analytické části. Na praktických příkladech z NSRSS bude ukázáno, jak by měla být strategická část provázána s analytickou částí, kdy je vhodné zpracovávat analytickou a strategickou část paralelně, kdo by se měl na tvorbě strategických priorit podílet.

Součástí této lekce budou též náměty na vedení komunitního projednávání jednotlivých částí strategie. Bude představena metodika ohniskových skupin (focus groups), způsob výběrů hlavních aktérů, se kterými budou strategické priority formulovány a další formy veřejného projednání zaměření strategie.

Součástí lekce budou odkazy na další zdroje podrobně popisující zmíněné postupy.

 

7. Kdo to všechno sepíše aneb méně je někdy více.

Tato lekce se bude zabývat praktickými náměty na zpracování strategie. V jakém detailu zpracovávat jednotlivé kapitoly dokumentu, jaké informace dávat do textu, jaké do přílohy, kdy je vhodnější zpracovat svépomocí, kdy je vhodné nechat zpracovat externistou.

Součástí budou i praktické zkušenosti z práce na úpravě jednoho dokumentu více osobami včetně představení různých nástrojů, které tento proces usnadňují.

Součástí lekce budou odkazy na podrobnější návody používání jednotlivých představovaných nástrojů.

 

8. Proč se nebát plánování měřitelných úkolů?

Tato lekce se bude zabývat implementační částí strategie, která bývá často opomíjena. Bude vysvětlen význam a smysl konkrétních cílů strategie a jejich rozpracování až na úroveň činností a úkolů s uvedením zodpovědných osob/subjektů.

Na základě praktických zkušeností bude vysvětleno, jaké výhody toto rozpracování má a jak je možné provádět případné změny v rámci aktualizací strategie, pokud se situace nevyvíjí, jak bylo při tvorbě plánu počítáno.

Obsahem této lekce bude i ukázání vhodných forem nastavení monitorování a vyhodnocování strategie, tvorby evaluačních plánů a akčního plánu.

Součástí lekce budou odkaze na další zdroje věnované evaluacím strategických dokumentů, metodické postupy i příklady vhodných evaluací.

 

9. Jak vyčíslit náklady a kde na ně vzít.

Tato lekce se bude věnovat tvorbě rozpočtu strategie, a to jak části vyčíslení nákladů nezbytných na implementaci strategie, tak části zdrojů na financován jednotlivých opatření.

Aby byla realizace strategie reálná, musí být veškeré vyčíslené náklady pokryty dostupnými zdroji. Zmíněno bude i genderové hledisko při tvorbě rozpočtu a možnosti politického vyjednávání na zajištění potřebných zdrojů.

Budou představeny i specifické možnosti financování sociálních služeb. Vyrovnávací platba, příspěvky od příjemců služeb, grantové programy MPSV, krajů, měst a obcí.

Součástí lekce bude šablona pro zpracování rozpočtu strategie. 

 

10. Ať se neztratí hlavní záměr.

Tato lekce bude shrnovat obsah všech předchozích lekcí a bude rekapitulovat celý proces tvorby SPRSS respektive jiného strategického dokumentu.

Nebude se však jednat o pouhé zopakování nejdůležitějších informací z předchozích lekcí, ale bude zdůrazněn další pohled a to kvalita života příjemců sociálních služeb. SPRSS se nezpracovává primárně z důvodu, aby kraje, obce splnily zákonnou povinnost, aby Česká republika mohla čerpat dotace z evropských fondů, ale aby se zlepšila kvalita život osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. 

Toto by měl mít každý zpracovatel a uživatel SPRSS neustále na paměti jak při tvorbě, tak při naplňování strategie. Splnění administrativních, technických a procesních požadavků na tvorbu strategických dokumentů je pouze jedno hledisko, které však nesmí zastřít to, k čemu má daný materiál ve skutečnosti sloužit.

Žel, u mnohých strategií často forma převládá nad účelem. Tento kurz má za cíl povzbudit zástupce veřejné správy k tvorbě kvalitních metodicky čistě zpracovaných strategií, jejichž středem vždy zůstane ten, jehož životní podmínky mají být díky této strategii zlepšeny.
 

Pro koho je kurz vhodný

Webinář je  primárně určen pro úředníky a vedoucí úředníky  odborů sociální péče ÚSC. Tyto osoby vystupují z roviny zpracovatele, zadavatele i uživatele SPRSS a obsah tohoto výukového programu by jim měl být vlastní, aby svou činnost mohli vykonávat na patřičné úrovni.

Principy a postupy podrobně vysvětlované v tomto programu budou přínosné i pro ostatní úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, kteří nějak přicházejí do styku se strategickými dokumenty nebo jsou zapojeni do tvorby SPRSS. Ať už jako zpracovatel, zadavatel nebo uživatel. Jejich seznámení s  metodikou tvorby SPRSS může přispět k jejich konstruktivnějšímu a efektivnějšímu zapojení do tvorby tohoto stěžejního strategického dokumentu pro systémové nastavení poskytování sociálních služeb v regionu. 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: