ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

Národní sněm regionů soudržnosti 2021

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

XV. ročník charismatického sněmu a Genius Loci Českého Krumlova.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

 

 

11.8.2021 - 13.8.2021
Český Krumlov
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2021

On-line seminář, živý přenos
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu k 1.1.2021, zejména novely stavebního zákona provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb.

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

11.8.2021
On-line
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


TIME MANAGEMENT aneb Jak zvládat více za méně času

  • Bojujete s časem?
  • Máte rozděláno mnoho úkolů a nestíháte termíny?
  • Měli byste rádi více volného času, nebo vám nezbývá čas na koníčky?

Naučte se efektivně řídit svůj čas a svoje úkoly. Zjistěte jak správně dělit svůj čas mezi pracovní a soukromé aktivity. Na tomto kurzu vás naučíme zvládat váš harmonogram. Ukážeme si největší chyby, které lidé dělají při stanovování priorit a jak tyto chyby rychle odstranit. 

 

 

18.8.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Jaroslav Bouzek


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 V NÁVAZNOSTI NA „NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA“

On-line školní, živý přenos
Umět pouze řemeslo pro úspěch nestačí! Praktický 1 denní kurz zaměřený na vše, co na stavbě potřebujete, nejen o projektové dokumentaci a stavebních dokumentech. Žádaná a „ostrá“ témata jako je výkresová a stavební dokumentace, stavební deník, normy, bezpečnost práce a povinná školení. Každý účastník obdrží studijní  materiál zpracovaný lektorem - sborník 50 stran. Lektor se zaměřuje na jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb. Zabrousí i do ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám.  Lektor projde také činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.


 

18.8.2021
On-line
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi roku 2021

On-line seminář, živý přenos

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Poznáte aktuální praxi na katastru přímo od zdroje, zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.  Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.

 

 

 

19.8.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

On-line školení - živý přenos

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

 

24.8.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


TYPOLOGIE OSOBNOSTI aneb jaký jsem

Chcete se dovědět něco o sobě?  Hledáte odpověď na otázku jaké stránky vaší osobnosti máte rozvíjet? Nevíte proč máte problémy v komunikaci s ostatními lidmi?

Naše osobnost se skládá charakteristik vrozených i získaných časem i zkušenostmi. Tyto charakteristiky se promítají do stylu naší komunikace, rozhodování a jednání. Na kurzu se dozvíte se více o tom, jací jste, jaké osobnostní charakteristiky u vás převažují, co je možno změnit a jak se vyrovnat se stránkami osobnosti, které vám brání být úspěšnější nebo spokojenější.

 

 

30.8.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Jaroslav Bouzek


EMOČNÍ INTELIGENCE V ŽIVOTĚ MANAŽERA

Devadesát procent nejúspěšnějších lidí má vysokou emoční inteligenci. 

Koeficient emoční inteligence (EQ) je dvakrát důležitější než IQ, chcete-li se dostat tam, kam si přejete. Naučíte se účinný SEBEMANAŽERING  (řízení sebe sama), zvládání vlastních pocitů (ne potlačení), které je potřeba vhodně a efektivně usměrnit ve smyslu spolupráce s ostatními členy skupiny k dosažení společného cíle.  Nečekejte, až vás „někdo“ nebo „něco“ udělá výkonnými, úspěšnými a šťastnými případně nešťastnými.

Absolvujte kurz emoční inteligence a posuňte své hranice možností.

 

 

31.8.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Irena Dušková