Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

TŘI NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

Cílem semináře je přiblížit účastníkůmvybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího: 1.) efektivní zadávání a delegování úkolů, 2.) vytýkání nedostatků podřízenému, 3.)  řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

 

5.10.2022
On-line
Dotace a projekty
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Slovní sebeobrana nabízí techniky, jak vyjít z nepříjemných situací bez újmy. Po těchto technikách můžete kdykoliv sáhnout, když se dostanete do křížku a v obtížích při jednání.

Zjistíte, že být pohotový není zase taková věda, když Vám ukážeme, jak na to. Osvojíte si stěžejní prvky obranné komunikace; poznáte důležitost neverbální komunikace; budete se umět správně vcítit do druhého; dokážete správně s hlasem zacházet, aby krásně a příjemně zněl, rozzlobené osoby uklidnil; pomůžeme vám vyřešit Vaše problémy s nejistotou a trémou.

 

 

5.10.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Dopady GDPR - vše co potřebujete vědět v roce 2022

Ani v roce 2022 není možné se vyhnout dopadům GDPRpovinné subjekty jak ve veřejném tak soukromém sektoru musí dodržovat řadu povinností a respektovat práva subjektů údajů. Sledovat vývoj v této oblasti a současně jej porovnat s praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů je hlavním námětem semináře, který jsme pro Vás připravili.

Seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuální praxí a dopady tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se také jaká je aktuální situace v procesu přípravy nového nařízení ochrany soukromí v oblasti informačních služeb (ePrivacy), který může ovlivnit některé stávající postupy (zasílání obchodních sdělení a problematika cookies).

Výhodou je živá diskuse o podobě a obsahu všech dokumentů, které jsou v souvislosti s GDPR potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

 

 

10.10.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SEBEKOUČINK aneb vzorce myšlení pro řešení problémů

On-line školení, živý přenos
Staň se tím, kým můžeš a chceš být. Dokážeš víc, než si nyní umíš představit. Pokud přemýšlíme o problému, o tom, co nám vadí nebo o tom, co je špatně, většinou dostáváme stále stejný výsledek – zvyšujeme svůj stres. Posilujeme bloudění v bludném kruhu. A zhoršujeme své nepříjemné pocity.

V čem to vězí?! Vše je v hlavě! Získejte praktický návod, jak z toho bludného kruhu konečně ven. Pusťte se do práce se svým mozkem a jednoduchou technikou začněte měnit své podvědomé programy a tak se Vám začne velmi rychle proměňovat svět kolem Vás a Vaše pocity z něj. Ukážeme Vám nevyhovující vzorce, dle kterých nevědomky jednáte zas a znova a brání vám posunout se dál. Vytáhneme na světlo, co doopravdy chcete, a proč to nemáte. Začněte právě teď a registrujte se na online seminář.

 

 

11.10.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Irena Dušková


Český pravopis: jistoty a novinky

On-line školení, živý přenos
Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb!
V kurzu se budeme věnovat kritickým jevům českého pravopisu. Zaměříme se na jevy, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila, jevy, v nichž se nejčastěji chybuje (někdy i mezi profesionály), a případy, kdy nejsou standardní pravidla dodržována z právních nebo jiných závažných důvodů. Velká pozornost bude věnována okruhům, které jsou všeobecně považovány za nejobtížnější: psaní interpunkčních znamének a velkých písmen. Zazní řada upozornění na méně známé výjimky a některé všeobecně rozšířené omyly. Účastníci kurzu budou samozřejmě seznámeni se spolehlivými zdroji informací o pravopisu (včetně popisu jejich nedostatků).
Během kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a po jeho skončení je lektor účastníkům k dispozici pro mailové konzultace.

 

 

11.10.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Vedení účetnictví pro statutární zástupce příspěvkových organizací

Kurz poskytně účastníkům seznámení se základními právními předpisy platnými pro vedení účetnictví jako podkladu pro sestavování účetních závěrek, pro plnění daňových povinností i pro doložení oprávněného čerpání dotací atd. Účastníci se na konkrétním příkladu účetních knih fiktivní p.o. seznámí s informacemi uvedenými v účetních knihách, s jejich vzájemnými souvislostmi, s interpretací vývoje zůstatků rozvážných i výsledkových účtů, s vazbou na schválené rozpočty a se zobrazením konečných účetních stavů v konkrétních výkazech účetní závěrky.

 

 

12.10.2022
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Ing. Hana Juráňová


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

On-line školení,  živý přenos.

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

  • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
  • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
  • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

 

17.10.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

20.10.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Emoční inteligence a asertivita v životě manažera

Emoční inteligence se dá dobře rozvíjet. Je vědecky dokázáno, že na rozdíl od IQ, která se po dosažení 19 let už významně nemění, EQ (emoční inteligence) se vyvíjí po celý život. Emoční inteligence je klíč k dosažení úspěchu v práci i životě. Nejde často ani tak o to „co se nám děje“, ale „jak se k tomu postavíme“. Proto je míra Vaší emoční inteligence pro spokojený život nejdůležitější.

Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.

Součástí semináře je bližší představení asertivních technik, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. 

Seminář nabízí nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi, pomoci lépe porozumět vlastnímu jednání a prožívání a nabídnout alternativní možnosti zvládání obtížných situací, v nichž se v pozici vedoucího pracovníka opakovaně ocitáme.

 

 

25.10.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Stylistika současné češtiny

On-line školení, živý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

31.10.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Metody sociální práce

On-line školení,  živý přenos
Projdete si konkrétní metody práce s jednotlivcem, skupinou i s komunitou. Seznámíte se se základními metodami v sociální práci a jejich specifiky při práci s různými typy klientů. Dozvíte se jak správně posoudit situaci klienta a zvolit správnou metodu pro danou situaci. Představíme Vám kompetence sociálního pracovníka, přístupy metod sociální práce i etapy sociální práce s klientem. Dále také dilemata v sociální práci. Upřesníte si role pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, klientů a rodinných příslušníků.  

 

 

8.11.2022
On-line
Sociální oblast
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Úprava úředních písemností dle ČSN 01 6910

On-line školení, živý přenos
Jedním z nezbytných kroků při tvorbě úředních písemností je jejich formální úprava.V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady úpravy písemností, jako je dopis, formální e‑mail, zpráva, směrnice aj. Probereme pravidla relativně známá i všeobecně spíše neznámá, a to důsledně ve shodě s ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (aktualizované v roce 2014).

 

 

8.11.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Právní minimum úředníka ÚSC (vhodné také pro zastupitele obce, města, kraje)

Na školení získáte průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem, jimiž se úřad ÚSC nejčastěji řídí v rámci samostatné a přenesené působnosti obce, města, kraje, včetně přehledu právních norem upravujících postavení úředníků.

Získáte přehled a orientaci v základních právních předpisech vztahujících se k legislativě a kompetencím potřebným pro práci úředníka ÚSC, nebo odpovědnostem zastupitele obce, města, kraje.

 

 

18.11.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA


INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

On-line školení, živý přenos
Připravíme Vás na přímou práci s klienty. Seznámíte se s aktuální problematikou individuálního plánování s uživatelem sociální služby. Projdete si krok po kroku proces individuálního plánování a jeho smysl v sociální práci. Poznáte efektivní techniky určování potřeb u klientů ve vztahu k plánování sociální služby. Jak mapovat možnosti spolupráce s uživatelem služby. Jak účinně motivovat uživatele sociálních služeb. Jak lze celý proces vhodně zaznamenávat v písemné podobě. Naučíte se komplexní metodu tvorby individuálních plánů i metodu individuální práce s uživatelem. Pochopíte roli klíčového pracovníka a naučíte se sestavit individuální plán. Získáte informace k zákonným povinnostem, na které každá služba musí v oblasti individuálního plánování reagovat.

 

 

23.11.2022
On-line
Sociální oblast
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

24.11.2022
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy. Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

29.11.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji

On-line školení, živý přenos
Kurz se věnuje psaní dopisů a formálních e-mailů, a to průřezově všem jeho fázím od záměru přes stylizaci a volbu formální úpravy až po případnou závěrečnou korekturu. Je určen administrativním, odborným i vedoucím pracovníkům. Jeho cílem je informovat účastníky o standardech moderní korespondence (jazykových i formálních) a seznámit je s užitečnými tipy, jak k tvorbě dopisů a e-mailů přistoupit, aby byl celý proces efektivní z hlediska času i jeho výsledku.

 

 

30.11.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Stylistika současné češtiny

On-line školení, řivý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

1.12.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Intenzivní kurz české interpunkce

On-line školení, živý přenos
Interpunkce (zejména náležité psaní čárek ve větě) patří k pravopisným oblastem, v nichž se relativně často chybuje. V tomto kurzu probereme postupně všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének.Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci kurzu budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povahy.

 

12.12.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Každodenně se myjeme, sprchujeme, čistíme si zuby. Tělesnou hygienou začínáme i končíme svůj den. Hygiena je nám vlastní a přirozeně ji dodržujeme. Ale jak je to s hygienou duševní?

Syndrom vyhoření je závažný duševní stav, který se negativně projevuje na našem zdraví, ve vztazích s blízkými i v zaměstnání. Nedejte mu proto šanci zaútočit na vás. Jak lze charakterizovat tento fenomén současné uspěchané doby? Jak ho rozpoznat, jak mu předcházet a nepodlehnout mu?Kdy a jak poznáte, že už jste za hranicí svých možností a poznáte to vůbec? A co s tím posléze dělat? Jak na to Vám poradíme na semináři.

 

 

14.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ, aneb MOZEK A MYSL v rovnováze (2 denní kurz aplikované kineziologie)

"Pomohu Ti, aby sis mohl pomoci sám".

Nejste spokojeni se svým životem? Rádi byste to změnili, ale bojíte se změny a nevíte jak na to? Chcete se posunout dál, přemýšlíte o tom, děláte i nějaké kroky, ale... nejde to? Ale ano - jde to! Jen když najdete odvahu, získáte sebejistotu a sílu změnu uskutečnit. Začnou se dít věci. Jako když vypustíte roky uvězněného džina z láhve. Zažijete dobrodružství sebeobjevování a znovu získání radosti do života ve všech oblastech, kde to nyní vázne.

Skvělá mentorka Vám předvede metody kineziologie, které si rovnou vyzkoušíte. Ukáže Vám, jak se můžete spolehlivě zbavit strachů a zranění z minulosti. Uvidíte způsoby, jak si můžete zvýšit sebevědomí a sebehodnotu.

Kineziologie One Brain je jednou z nejznámějších metod alternativní medicíny. Uznávají ji i psychologové, lékaři nebo učitelé. Vznikla ve spojených státech v 60. letech 20. století. Je to jemná terapeutická metoda, která pomáhá zpracovat stres a bloky vzniklé v minulosti.

  • Umožňuje harmonizovat prožívání, emoce a systém přesvědčení.
  • Odstraňuje bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

Zbavíte se podvědomých bloků, které mohou způsobovat zdravotní problémy, nemoci, nevyhovující vztahy, neúspěchy v práci atd. Pomocí kineziologického testu svalů můžete takový blok nalézt, odstranit a vytvořit nový model, který Vás bude podporovat a bude Vám prospěšný.

Řešit se dá v podstatě cokoliv - zdravotní problémy, vztahy, práci, firemní záležitosti, nízké sebevědomí.... nabízíme Vám jedinečnou příležitost k uvědomění a oslovení pravdy v nás.

Vytáhneme na světlo, co doopravdy chcete, a proč to nemáte. 

Je tu jen jedna podmínka: musíte opravdu chtít.

 

 

3.9.2023 - 4.9.2023
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Workshop
Mgr. Miloslava Rutová