Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

TAKTICKÁ RÉTORIKA aneb ÚSPĚCH V JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 

 

9.12.2022
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


Stylistika současné češtiny

On-line školení, řivý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

12.12.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Každodenně se myjeme, sprchujeme, čistíme si zuby. Tělesnou hygienou začínáme i končíme svůj den. Hygiena je nám vlastní a přirozeně ji dodržujeme. Ale jak je to s hygienou duševní?

Syndrom vyhoření je závažný duševní stav, který se negativně projevuje na našem zdraví, ve vztazích s blízkými i v zaměstnání. Nedejte mu proto šanci zaútočit na vás. Jak lze charakterizovat tento fenomén současné uspěchané doby? Jak ho rozpoznat, jak mu předcházet a nepodlehnout mu?Kdy a jak poznáte, že už jste za hranicí svých možností a poznáte to vůbec? A co s tím posléze dělat? Jak na to Vám poradíme na semináři.

 

 

14.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi roku 2022

On-line seminář, živý přenos
Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Poznáte aktuální praxi na katastru přímo od zdroje, zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.  Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.

 

 

 

15.12.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


TŘI NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

On-line školení, živý přenos
Cílem semináře je přiblížit účastníkůmvybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího: 1.) efektivní zadávání a delegování úkolů, 2.) vytýkání nedostatků podřízenému, 3.)  řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

 

20.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

21.12.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Co by měl znát a vědět NOVÝ ZASTUPITEL OBCE či MĚSTA

On-line školení, živý přenos
Správa obce je komplexní a rozsáhlá problematika, proto jsme se rozhodli uspořádat online živý seminář pro Vás. Seminář je Váš průvodce, který Vám přehledně představí základní informace o fungování obcí včetně toho, co pro Vás znamená výkon funkce zastupitele obce či města. Dozvíte se účinné rady pro první kroky v zastupitelstvu, přehled Vašich práv a povinností i popis systému odměňování. Jak pracuje zastupitelstvo a rada obce, jaké úkoly plní starosta nebo obecní úřad, a jaké mají tyto orgány kompetence. Podstatné je také vydávání právních předpisů obce a jak správně právně máte postupovat. Cílem není podrobný výklad zákonů, ale spíše podat pomocnou ruku pro rychlou orientaci v oblastech, se kterými se ve své funkci setkáte. Seminář Vám napomůže k plnému a odpovědnému začlenění do aktivit zastupitelstva.

 

 

3.1.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2023 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI)

On-line školení, živý přenos
Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.
Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

10.1.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Slovní sebeobrana nabízí techniky, jak vyjít z nepříjemných situací bez újmy. Po těchto technikách můžete kdykoliv sáhnout, když se dostanete do křížku a v obtížích při jednání.

Zjistíte, že být pohotový není zase taková věda, když Vám ukážeme, jak na to. Osvojíte si stěžejní prvky obranné komunikace; poznáte důležitost neverbální komunikace; budete se umět správně vcítit do druhého; dokážete správně s hlasem zacházet, aby krásně a příjemně zněl, rozzlobené osoby uklidnil; pomůžeme vám vyřešit Vaše problémy s nejistotou a trémou.

 

 

12.1.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Metody sociální práce

On-line školení,  živý přenos
Projdete si konkrétní metody práce s jednotlivcem, skupinou i s komunitou. Seznámíte se se základními metodami v sociální práci a jejich specifiky při práci s různými typy klientů. Dozvíte se jak správně posoudit situaci klienta a zvolit správnou metodu pro danou situaci. Představíme Vám kompetence sociálního pracovníka, přístupy metod sociální práce i etapy sociální práce s klientem. Dále také dilemata v sociální práci. Upřesníte si role pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, klientů a rodinných příslušníků.  

 

 

16.1.2023
On-line
Sociální oblast
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


DPP nebo DPČ ? (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Zaměstáváte pracovníky na DPP nebo na DPČ?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které Vám poradí.

Získáte komplexní informace k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Porovnáte odlišnosti tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

18.1.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
JUDr. Zdeněk Hejhal


Český pravopis: jistoty a novinky

On-line školení, živý přenos
Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb!
V kurzu se budeme věnovat kritickým jevům českého pravopisu. Zaměříme se na jevy, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila, jevy, v nichž se nejčastěji chybuje (někdy i mezi profesionály), a případy, kdy nejsou standardní pravidla dodržována z právních nebo jiných závažných důvodů. Velká pozornost bude věnována okruhům, které jsou všeobecně považovány za nejobtížnější: psaní interpunkčních znamének a velkých písmen. Zazní řada upozornění na méně známé výjimky a některé všeobecně rozšířené omyly. Účastníci kurzu budou samozřejmě seznámeni se spolehlivými zdroji informací o pravopisu (včetně popisu jejich nedostatků).
Během kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a po jeho skončení je lektor účastníkům k dispozici pro mailové konzultace.

 

 

19.1.2023
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Profesionální obchodní (prodejní) dovednosti

On-line školení, živý přenos
Cílem školení je zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby. 
Průzkumy prokázaly, že celá řada začínajících i zkušených obchodníků dosahuje nižších výsledků, než by odpovídalo jejich potenciálu. Jedním z nejčastějších důvodů je nedodržení některých ze základních pravidel úspěšného prodeje. Prostřednictvím praktického nácviku si každý z účastníků uvědomí, které z jeho postupů jsou správné a které mu naopak brání v dosažení potřebných výsledků.

 

 

24.1.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON

On-line školení, živý přenos
Kurz poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021.

Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

 

 

25.1.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Právní minimum úředníka ÚSC (vhodné také pro zastupitele obce, města, kraje)

Na školení získáte průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem, jimiž se úřad ÚSC nejčastěji řídí v rámci samostatné a přenesené působnosti obce, města, kraje, včetně přehledu právních norem upravujících postavení úředníků.

Získáte přehled a orientaci v základních právních předpisech vztahujících se k legislativě a kompetencím potřebným pro práci úředníka ÚSC, nebo odpovědnostem zastupitele obce, města, kraje.

 

 

1.2.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA


Praktická ASERTIVITA, aneb získej to, co chceš a potřebuješ

On-line školení, živý přenos
Být asertivní Vám pomůže získat to, co chcete a potřebujete. Schopnost sebevědomě vyjádřit, jak se cítíte a co chcete, je důležitou životní dovedností, které je dobré se naučit a osvojit pro svůj osobní i profesní život. Pomocí asertivních technik rozvinete schopnost stát si za svým. Naučte se účinně žádat o to, co chcete a věřte, že získáte obrovskou výhodu, protože to stále většina lidí nedokáže.

 

 

2.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


KONFLIKTY A HÁDKY – JAK JE ZDRAVĚ ŘEŠIT

On-line školení , živý přenos
Cílem kurzu je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 

 

 

9.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


DATOVÉ SCHRÁNKY 2023 aneb třesk ve spisové službě

On-line seminář, živý přenos.

Spisovou službu čeká další legislativní třesk!

Víte, co přinese automatické zřizování datových schránek v roce 2023?

S kým budete muset nově komunikovat pouze skrz datovku?

A jaké novinky se chystají pro formulářová podaní?

Blíží se také novela Info zákona, která dopadne i na Vás!

Jaké informace budete muset nově poskytovat?

Od 1. ledna 2023 bude výrazně rozšířen okruh subjektů, kterým bude datová schránka zřízena ze zákona. Povinně bude nově zřízena všem fyzickým podnikajícím osobám (OSVČ) a právnickým osobám, které ji doposud nemají zřízenou.

A to není zdaleka všechno.

EU připravuje novou směrnici NIS 2, která nastaví radikální pravidla kybernetické bezpečnosti.

Jak se dotkne každodenní praxe spisovkářů?

Seznamte se komplexně a prakticky s využíváním datových schránek ve spisové službě a eGovernmentu. V průběhu všech bloků budete upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

Poradíme, jak nastavit a využívat stále nové funkcionality. Upřesníme, zda je nutné autorizovaně konvertovat všechny dokumenty doručené datovou schránkou.

 

 

14.2.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


Nový STAVEBNÍ ZÁKON aktuálně - co vlastně platí?

On-line školení, živý přenos
Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Nový stavební zákon - co vlastně platí? Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?Aktuální výklad nového stavebního zákona, dění kolem něj a dopadů navržených novel ze strany Ministerstva pro místních rozvoj a vlády. Stav příprav a implementace. Kam stavební zákon směřuje je téma semináře. Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které novelizaci SZ provázejí. Je nový zákon přínos, či hrozba?

Přínos on-line kurzu pro Vás:

Na on-line kurzu se dozvíte současné dění a požadavky kolem nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen. Získáte přehled změn, co už platí a co se očekává, v rámci nového stavebního zákona. Zaměříme se zejména na problematiku státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Ozřejmíte si změny oproti stávající právní úpravě.

 

 

15.2.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


DPP nebo DPČ ? (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Zaměstáváte pracovníky na DPP nebo na DPČ?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které Vám poradí.

Získáte komplexní informace k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Porovnáte odlišnosti tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

22.2.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
JUDr. Zdeněk Hejhal


VYJEDNÁVÁNÍ a ARGUMENTACE aneb UMĚNÍ PŘESVĚDČIT a DOSÁHNOUT DOHODY

"Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání." George Washington. Ani sebelepší myšlenka nemá naději na prosazení bez přesvědčivosti a dobré výstavby argumentů, reakcí na protiargumenty a zvládnutí vyjednávacích gambitů. Naučte se „Vítězné vyjednávání", jak využít účinné vyjednávací techniky a zvládání nestandardních a stresových situací. Přijďte na trénink, kde Vás za jeden půlden naučíme, jak se sebevědomě prosadit, vhodně odmítnout, diplomaticky sdělit svůj názor či čelit manipulaci. Dokážete správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné. Dokážete dosahovat svých vyjednávacích cílů. 

 

 

23.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Stylistika současné češtiny

On-line školení, řivý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

28.2.2023
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


EMOČNÍ INTELIGENCE a asertivita v životě manažera

Emoční inteligence se dá dobře rozvíjet. Je vědecky dokázáno, že na rozdíl od IQ, která se po dosažení 19 let už významně nemění, EQ (emoční inteligence) se vyvíjí po celý život. Emoční inteligence je klíč k dosažení úspěchu v práci i životě. Nejde často ani tak o to „co se nám děje“, ale „jak se k tomu postavíme“. Proto je míra Vaší emoční inteligence pro spokojený život nejdůležitější.

Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.

Součástí semináře je bližší představení asertivních technik, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. 

Seminář nabízí nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi, pomoci lépe porozumět vlastnímu jednání a prožívání a nabídnout alternativní možnosti zvládání obtížných situací, v nichž se v pozici vedoucího pracovníka opakovaně ocitáme.

 

 

28.2.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Každodenně se myjeme, sprchujeme, čistíme si zuby. Tělesnou hygienou začínáme i končíme svůj den. Hygiena je nám vlastní a přirozeně ji dodržujeme. Ale jak je to s hygienou duševní?

Syndrom vyhoření je závažný duševní stav, který se negativně projevuje na našem zdraví, ve vztazích s blízkými i v zaměstnání. Nedejte mu proto šanci zaútočit na vás. Jak lze charakterizovat tento fenomén současné uspěchané doby? Jak ho rozpoznat, jak mu předcházet a nepodlehnout mu?Kdy a jak poznáte, že už jste za hranicí svých možností a poznáte to vůbec? A co s tím posléze dělat? Jak na to Vám poradíme na semináři.

 

 

14.3.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

On-line školení, živý přenos
Připravíme Vás na přímou práci s klienty. Seznámíte se s aktuální problematikou individuálního plánování s uživatelem sociální služby. Projdete si krok po kroku proces individuálního plánování a jeho smysl v sociální práci. Poznáte efektivní techniky určování potřeb u klientů ve vztahu k plánování sociální služby. Jak mapovat možnosti spolupráce s uživatelem služby. Jak účinně motivovat uživatele sociálních služeb. Jak lze celý proces vhodně zaznamenávat v písemné podobě. Naučíte se komplexní metodu tvorby individuálních plánů i metodu individuální práce s uživatelem. Pochopíte roli klíčového pracovníka a naučíte se sestavit individuální plán. Získáte informace k zákonným povinnostem, na které každá služba musí v oblasti individuálního plánování reagovat.

 

 

28.3.2023
On-line
Sociální oblast
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

On-line školení,  živý přenos.

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

  • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
  • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
  • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

 

29.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Co by měl znát a vědět NOVÝ ZASTUPITEL OBCE či MĚSTA

Správa obce je komplexní a rozsáhlá problematika, proto jsme se rozhodli uspořádat online živý seminář pro Vás. Seminář je Váš průvodce, který Vám přehledně představí základní informace o fungování obcí včetně toho, co pro Vás znamená výkon funkce zastupitele obce či města. Dozvíte se účinné rady pro první kroky v zastupitelstvu, přehled Vašich práv a povinností i popis systému odměňování. Jak pracuje zastupitelstvo a rada obce, jaké úkoly plní starosta nebo obecní úřad, a jaké mají tyto orgány kompetence. Podstatné je také vydávání právních předpisů obce a jak správně právně máte postupovat. Cílem není podrobný výklad zákonů, ale spíše podat pomocnou ruku pro rychlou orientaci v oblastech, se kterými se ve své funkci setkáte. Seminář Vám napomůže k plnému a odpovědnému začlenění do aktivit zastupitelstva.

31.3.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA