Nový STAVEBNÍ ZÁKON aktuálně - co vlastně platí?

event_img
Začátek:15.2.2023
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2302206
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2050 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2050 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
Účastníci den před seminářem (nejpozději do 14:00 hod) obdrží materiál ke kurzu.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením  (nejpozději do 14:00 hod) Vám zašleme návod na připojení a přístupy.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  775 419 709 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

Nový stavební zákon - co vlastně platí?

Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které ho provázejí.

Je nový zákon přínos, či hrozba?

 

 

Co se naučíte

Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků semináře s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Seminář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?

 • Aktuální stav nabývání účinnosti nového stavebního zákona.
 • Aktuální znění navrhovaných novel.
 • Očekávaný další vývoj v Poslanecké sněmovně.

Detailně si projdete stavební zákon s vazbou na související předpisy a aktuální aplikační praxi. Zejména poslední novela stavebního zákona přinesla velké změny v povolovacích procesech. Zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Novela dopadá také na kolaudace staveb. Nekolaudují se některé stavby, které bylo možno užívat na základě oznámení a to v praxi působí problémy především při vkladu do katastru nemovitostí. Ze souvisejících předpisů byly nejrozsáhlejší změny provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA). Získáte informace o dopadech změn na přípravu staveb. Novela měla zjednodušit přípravu staveb, ale přinesla jen dílčí změny. Proto je potřebná rekodifikace stavebního práva. Rekodifikace zavede zcela novou koncepci v povolování staveb. Vytvoření nové struktury stavebních úřadů, integraci agendy dotčených orgánů do stavebních úřadů s cílem vést pouze jediné řízení o povolení stavby. Čekají nás významné změny v odvolacím řízení a v rámci soudního přezkumu. Zjistíte jaké máte opravné prostředky a způsoby, jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti. Velmi cenné pro Vás budou příklady z praxe a aktuální  judikatura.

Zaměření kurzu je možné na požádání upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům klientů.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Nový stavební zákon - co vlastně platí?

Nový stavební zákon je modifikován a co bude dál?

Parlamentní volby změnily složení poslanecké sněmovny a tato skutečnost znamenala, že probíhají úpravy zákona. Toto se právě děje. O tom, kam stavební zákon směřuje, o našich přáních a realitě se bude diskutovat na našem semináři.

Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?

Aktuální výklad nového stavebního zákona, dění kolem něj a dopadů navržených novel ze strany Ministerstva pro místních rozvoj a vlády. Stav příprav a implementace, očekávané dění v Poslanecké sněmovně a ve městech, které získávají vlastní stavební předpisy.

Přínos on-line kurzu pro Vás:

Na on-line kurzu se dozvíte současné dění a požadavky kolem nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen. Získáte přehled změn, co už platí a co se očekává, v rámci nového stavebního zákona. Zaměříme se zejména na problematiku státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu.

Ozřejmíte si změny oproti stávající právní úpravě.

Naše specialistka na stavební právo Vám poskytne aktuální výklad změn stavebního práva účinných od 1. 1. 2021 a co vlastně už teď platí a co se chystá.

Velká výhoda:

Za dopoledne Vám naše specialistka objasní a vysvětlí základní pojmy a instituty územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona.  Prezentuje Vám aplikace stavebního zákona a jeho základních institutů v praxi. Činnosti stavebních úřadů budou vysvětlovány v návaznosti na správní řád, který je subsidiárním právním předpisem při řízeních a činnostech úřadů dle stavebního zákona.

Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které novelizaci SZ provázejí.

Je nový zákon přínos, či hrozba?

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos.

08.45-09.00 Připojení účastníků.
09.00-13.30 Odborný program.

Osnova

 • Úvodní ustanovení

Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

 • Organizace a výkon veřejné správy

Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

 • Stavební právo hmotné

Obecná ustanovení

Požadavky na vymezování pozemků

Požadavky na umísťování staveb

Technické požadavky na stavby

Činnosti ve výstavbě

 • Stavební řád

Obecná a společná ustanovení

Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)

Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)

Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu

Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)

Odstraňování staveb a terénních úprav

Mimořádné postupy

Informační systémy veřejné správy

Kontrola a opatření k nápravě

Přestupky

 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro:

 • Pracovníky obecních a městských úřadů (úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, zejména obecné a speciální stavební úřady, majetkové odbory aj.).
   
 • Ale dále i pro všechny zájemce zabývající se problematikou stavebního práva.
   
 • A také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: